Artikel 16 – geheimhouding en privacy
1. Horeca King zal alle informatie van de Klant geheimhouden tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking.
2. Horeca King zal de informatie van de Klant niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die informatie is gegeven, behalve als Horeca King optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
3. Horeca King zal de inhoud van de Overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere in welke vorm dan ook gedane uitingen van de Klant niet openbaar maken en zij zal ervoor zorgen dat derden geen kennisnemen van de inhoud daarvan, onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
4. Horeca King beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).